„EUROPEJSKIE” Niepubliczne Policealne Studium w Warszawie – rok (2 semestry). W trakcie nauki Słuchacze w dogodnym dla siebie czasie, w domu przed komputerem zapoznają się z zamieszczonymi przez nauczycieli materiałami/treściami z zakresu nauczanego przedmiotu. Frekwencje słuchacza odnotowuje platforma e-learningowa. Słuchacz który ma co najmniej 50% frekwencje na platformie i regularnie opłaca czesne dopuszczany jest do sesji egzaminacyjnej. Egzaminy odbywają się w weekendy w godzinach popołudniowych. O terminach egzaminów Słuchacze informowani są na początku każdego z dwóch semestrów. Egzaminy odbywają się on-line na platformie (zazwyczaj są to testy z narzuconym czasem podania odpowiedzi). Wyniki egzaminów Słuchacze otrzymują po każdym egzaminie. Oceny  publikowane są na platformie e-learningowej. Słuchacz, który „oblał” egzamin z danego przedmiotu wnioskuje o jego poprawę. Wszystkie egzaminy w semestrze jesiennym (wrzesień–>luty) muszą się zakończyć do końca lutego, a egzaminy w semestrze wiosennym (marzec–>sierpień) muszą się zakończyć do końca sierpnia.

Promocja z semestru na semestr odbywa się semestralnie. Na koniec drugiego semestru – czerwiec Słuchacze, którzy zaliczyli wszystkie egzaminy przewidziane w danym semestrze kończą Studium i otrzymują dyplomy na mocy decyzji dyrektora szkoły. Dyplomy są wydawane w języku polskim (a za dodatkową odpłatnością w języku angielskim).

 

Dokumenty rekrutacyjne:
-wniosek o przyjęcie do szkoły (druk poniżej)
-skan dowodu osobistego
-skan świadectwa ukończenia szkoły średniej (świadectwo a nie certyfikat maturalny) – osoby, które zagubiły świadectwo ukończenia szkoły średniej a posiadają certyfikat maturalny (matura) – proszone są o kontak z sekretariatem)

-umowa o kształcenie – 2 podpisane w oryginale egzemplarze (wzór umowy kandydat otrzyma na adres e-maila)

Scan dowodu osobistego i scan świadectwa ukończenia szkoły średniej można wysłać na maila: bzelazowska@ewspa.edu.pl

Umowę o kształcenie (2 egzemplarze podpisane) należy wysłać w oryginale poczta tradycyjną na adres Studium. Podpisaną umowę o kształcenie przez Władze Uczelni- Studium wysyła pocztą tradycyjną na adres Słuchacza. W momencje, gdy Słuchacz złoży komplet dokumentów- Dyrektor Studium wydaje decyzję o przyjęciu do Studium. Kopię decyzji o przyjęciu do Studium Słuchacz otrzymuje na maila.

Adres:
Europejskie  Niepubliczne Policealne Studium w Warszawie (przy Europejskiej  Wyższej Szkole Prawa i Administracji)
ul. Grodzieńska 21/29,
03-750 Warszawa

 

O przyjęciu do szkoły mogą się ubiegać osoby z minimum średnim wykształceniem. Nie wymagamy egzaminu dojrzałości. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych – i ma charakter ciągły. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Masz Pytanie ? Napisz lub zadzwoń !

DZIAŁ REKRUTACJI
„Europejskie” Niepubliczne Policealne Studium w Warszawie
ul. Grodzieńska 21/29 
03- 750 Warszawa

e.mail: bzelazowska@ewspa.edu.pl

tel. + 48 22 619 90 11 wew. 48 (pon-pt 9.00-15.00)
tel. + 48 605 993 906

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO STUDIUM :

Proszę wydrukować, wypełnić podpisać własnoręcznie i wysłać scan na adres: bzelazowska@ewspa.edu.pl

PDF –>  Wniosek o przyjęcie do Studium