concept voyages par avion

PROGRAM:

1. Wstęp do prawoznawstwa- 20 godzin

2. Laboratorium komputerowe- 20 godzin

3. Lektorat z języka obcego- 20 godzin

4. Prawo konstytucyjne- 20 godzin

5. Prawo administracyjne- 30 godzin

6. Prawo cywilne- część ogólna- 30 godzin

7. Prawa człowieka- 20 godzin

8. Postępowanie administracyjne- 30 godzin

9. Prawo UE- instytucje- 30 godzin

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia szkoły respektowany na terenie całej Unii Europejskiej, ( poziom klasyfikacji ISCED’97 – 4C szkoły policealne) określający w języku polskim i wybranym języku obcym konkretne umiejętności, jakie słuchacz nabył w toku nauczania. Dodatkowo certyfikat wydany przez Patrona Zrzeszenia Prawników Polskich o/Warszawa

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry.

O przyjęciu do szkoły mogą się ubiegać osoby z minimum średnim wykształceniem. Nie wymagamy egzaminu dojrzałości. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ:

Nauka trwa10 miesięcy (2 semestry). W trakcie nauki Słuchacze w dogodnym dla siebie czasie, w domu przed komputerem zapoznają się z zamieszczonymi przez nauczycieli materiałami/treściami z zakresu nauczanego przedmiotu. Frekwencje słuchacza odnotowuje platforma e-learningowa. Słuchacz który ma co najmniej 50% frekwencje na platformie i regularnie opłaca czesne dopuszczany jest do sesji egzaminacyjnej. Egzaminy odbywają się w weekendy w godzinach popołudniowych. O terminach egzaminów Słuchacze informowani są na początku każdego z dwóch semestrów. Egzamin odbywa się on-line (zazwyczaj są to testy z narzuconym czasem podania odpowiedzi). Wynik egzaminu Słuchacze otrzymują po każdym egzaminie. Wyniki z egzaminów publikowane są na platformie e-learningowej. Słuchacz, który ‚oblał’ egzamin z danego przedmiotu wnioskuje o jego poprawę. Wszystkie egzaminy w semestrze jesiennym (wrzesień–>luty) muszą się zakończyć do końca lutego, a egzaminy w semestrze wiosennym (marzec–>sierpień) muszą się zakończyć do końca sierpnia.

Promocja z semestru na semestr odbywa się semestralnie. Na koniec drugiego semestru – czerwiec Słuchacze, którzy zaliczyli wszystkie egzaminy przewidziane w danym semestrze kończą Studium i otrzymują dyplomy na mocy decyzji dyrektora szkoły. Dyplomy są wydawane w języku polskim (a za dodatkową odpłatnością w języku angielskim).

WYBIERZ DLA SIEBIE WŁAŚCIWĄ ŚCIEŻKĘ KSZTAŁCENIA

  • e-learning (nauczanie i uczenie się przy pomocy technik nauczania na odległość)

 

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia szkoły określający w j. polskim i angielskim konkretne umiejętności jakie słuchacz nabył w toku nauczania.